MTCC has signed with Ministry of National Planning, Housing and Infrastructure  towards implementing the service agreement of the 1st phase of the "Integrated National Public Ferry Network Project" today. COO Shahid Hussain Moosa signed on behalf of MTCC and Mr. Mohamed Imad, Director General, signed...

MTCC has signed with Ministry of National Planning, Housing and Infrastructure  towards implementing Reclamation and Harbor Development at Lh. Felivaru today. CEO Adam Azim signed on behalf of MTCC and Ms. Fathimath Shaana Farooq, Director General, signed on behalf of MNPHI. Scope of the project includes, dredging...

MTCC has signed with Ministry of National Planning, Housing and Infrastructure  towards implementing the 1st phase of the "Integrated National Public Ferry Network Project" today. CEO Adam Azim signed on behalf of MTCC and Ms. Fathimath Shaana Farooq, Director General, signed on behalf of MNPHI. The...

K. Dhoonidhoo Harbour Redevelopment and Reclamation project is underway, with overall 10% project progress. Dredging works for the project is currently ongoing, with 39% completion. The K. Dhoonidhoo Harbour Redevelopment and Reclamation project consists of; dredging and excavation operations of 4.61acre; reclamation of 3.75 acre; construction...

CEO Adam Azim and Minister of State for National Planning, Housing and Infrastructure visited Hdh. Hanimaadhoo on 24th October 2020, to inspect the project sites. In this regard, they inspected Hdh. Hanimaadhoo Harbor project and Hdh. Hanimaadhoo Road project. Work on Hdh. Hanimaadhoo Harbour is well...

CEO Adam Azim & Minister of State for National Planning, Housing and Infrastruture Akram Kamaludheen inspects the progress of Hdh. Nellaidhoo Habor Project. Work on Hdh. Nellaidhoo Harbor is well underway, with overall 38% project progress. The Hdh. Nellaidhoo Harbour project consists of; harbour basin dredging...

CEO Adam Azim & Minister of State for National Planning, Housing and Infrastructure Akram Kamaludheen inspects the progress of Ha. Ihavandhoo Harbor Project. Work on Ha. Ihavandhoo Harbor is well underway, with overall 26% project progress. The scope of the project includes, dredging and reclamation of...

CEO Adam Azim & Minister of State for National Planning, Housing & Infrastruture Akram Kamaludheen inspected the progress of Ha. Hoarafushi airport project on 22 October 2020. We are working around the clock to complete the project before 8th November 2020. Airport construction work involves construction...

Precast concrete blocks required for quay wall construction of Th. Guraidhoo Harbour development project have been delivered to the project site. Project works consists of; dredging and excavation operations of 16,533cbm; construction of a 208m breakwater; a 22m revetment; a 370m quay wall and 370sqm of...

We have commenced the installation of precast concrete blocks required for quay wall construction of B. Fehendhoo Harbour development project today. Scope of works for the project include channel dredging operations of 25,000cbm; harbor basin dredging operations of 18,500cbm, the construction of a 214m quay wall;...

Final shipment of Rock boulders needed for the design and build of L. Maavah Harbor Upgrade Project have been unloaded to the project site. We have scheduled to complete the project within 60 days. The L. Maavah Harbour project consists of; dredging and excavation operations of...

Minister of Economic Development, Mr. Fayyaz Ismail and Minister of Tourism, Dr. Abdulla Mausoom inspected the progress of the construction of the 22-bed COVID Facility in Gdh. Thinadhoo. Work on the project is well underway, with overall 45% project progress. We are expecting to complete...

CEO Adam Azim and Minister of State for NPHI Akram Kamaludheen inspects the progress of the Major Road Construction Project (phase1) at R. Dhuvaafaru. The scope of the project includes, construction of a 6813.08sqm sidewalk, 25,523sqm carriageway, road drainage system, service lines with cable junctions,...

Construction of Passenger Terminal and Fire Building for Ha. Hoarafushi airport development project has commenced on 19th September 2020. The project worth MVR 13.8 million was awarded by the Ministry of Transport and Civil Aviation on 27th August 2020. The construction of Ha. Hoarafushi airport’s passenger...

S. Hulhudhoo Football Ground Sub Base Preparation project is nearing completion, with overall 90% project progress. Kerb stone laying and pipe installation needed for the project are now complete. Casting of drainage gutter top and pavement block installation are currently ongoing. Additionally, project works include site...

The installation of stormwater pipes needed for the construction of Major Roads in R. Ungoofaaru project is well underway. The project which will see the development of 13 major roads in R. Ungoofaaru, involves a carriageway (driving area of road) of 16،488 sqm. Project works also involve...

Column work on the ward building for H. Dh. Kulhudhuffushi Regional Hospital Renovation project has begun. We are planning foundation laying work during Aug first week. Construction work for the project which will create an accommodation space for patients began on 1st June 2020. [foogallery id="9263"]...

‘Tango 575’ tugboat and ‘Kurimagu’ barge have travelled from MTCC Precast Yard to R. Vandhoo to deliver concrete quay wall T-units needed for ongoing harbour development project at R. Vandhoo. The units were delivered to the island on 15th July 2020. [foogallery id="9230"]...

Rock boulders needed for shore protection component of K. Maafushi Land Reclamation and Shore Protection project have been delivered to the project site. 25 hectares of land reclamation needed for the project was completed on 14th June 2020. Overall project progress is 66%. As part of...

Reinforcement works and casting of trench blocks required for K. Thilafushi Harbour rehabilitation project is currently ongoing. The construction of carriageway work has commenced and is progressing well. The project involves harbour rehabilitation; waste processing; development of an administrative building, a workshop and civil works platform...

‫ށ. ފީވަކުގައި ފަށާފައިވާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ނަގަން ޖެހޭ ރުއްގަސް ނަގައި ހއ. ހޯރަފުށީގައި އަލަށް ތަރައްގީ ކުރާ އެއާޕޯޓު ސަރަހައްދުގައި އިންދުމުގުގެ މަސައްކަތް މިކުންފުނިން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. މި ރުއްގަސް ނެގިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރކްޗަތ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާ...

75% of storm water network installation works and 64% of ABC laying works needed for B. Eydhafushi road construction project are now complete. All asphalt materials needed to finish the project have also been delivered to the project site. The project includes developing all main roads...

Work is well underway for design and build of S. Meedhoo harbour upgrade; with 60% overall project progress.The scheme for this project involves existing harbour basin’s dredging operations of 35,496cbm; channel entrance dredging of 22,500cbm; the construction of a 115m rock boulder breakwater; a 496m...