ބޯޓުޔާޑޫ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

  • ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް
  • އުޅަނދު (މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ) ގެ ތަފްޞީލް
  • ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް
  • އެހެނިހެން ޚިދުމަތް
  • ލިޔެކިޔުންތައް އަދި ފޮނުއްވުން

    ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް