‫ށ. ފީވަކުގައި ފަށާފައިވާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ނަގަން ޖެހޭ ރުއްގަސް ނަގައި ހއ. ހޯރަފުށީގައި އަލަށް ތަރައްގީ ކުރާ އެއާޕޯޓު ސަރަހައްދުގައި އިންދުމުގުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

‫ށ. ފީވަކުގައި ފަށާފައިވާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ނަގަން ޖެހޭ ރުއްގަސް ނަގައި ހއ. ހޯރަފުށީގައި އަލަށް ތަރައްގީ ކުރާ އެއާޕޯޓު ސަރަހައްދުގައި އިންދުމުގުގެ މަސައްކަތް މިކުންފުނިން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.
މި ރުއްގަސް ނެގިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރކްޗަތ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. މި ރުއްގަސްތައް އަލުން ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު އުފަލެކެވެ.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.